Bưu điện văn hóa xã Đại Sơn

  • Mã bưu điện: 277970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Sơn
  • Địa chỉ: Xóm Bản Xóm, Xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa
  • Điện thoại: 0949 418251