Bưu điện văn hóa xã Cự Đồng

  • Mã bưu điện: 298720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cự Đồng
  • Địa chỉ: Xóm Liên Đồng, Xã Cự Đồng, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 878238