Bưu điện văn hóa xã Hà Thạch

  • Mã bưu điện: 293850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Thạch
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: 822801