Bưu điện văn hóa xã Vực Trường

  • Mã bưu điện: 294330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vực Trường
  • Địa chỉ: Khu 2 thôn Thu Trường, Xã Vực Trường, Huyện Tam Nông
  • Điện thoại: 876005