Bưu điện văn hóa xã Cao Ngạn

  • Mã bưu điện: 252840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Ngạn
  • Địa chỉ: Xóm Lang Vang, Xã Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083822203