Bưu điện văn hóa xã Bàn Đạt

  • Mã bưu điện: 257850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bàn Đạt
  • Địa chỉ: Xóm Trung Đình, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 0912709477