Bưu điện văn hóa xã Băc Hợp

  • Mã bưu điện: 275670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Băc Hợp
  • Địa chỉ: Xóm Bản Chang, Xã Bắc Hợp, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 01235390009