Bưu điện văn hóa xã Ẳng Cang

  • Mã bưu điện: 382820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ẳng Cang
  • Địa chỉ: Bản Hón, Xã Ẳng Cang, Huyện Mường Ảng
  • Điện thoại: 0378104859