Bưu điện văn hóa xã Ẳng Tở

  • Mã bưu điện: 382890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ẳng Tở
  • Địa chỉ: Bản Pá Cha, Xã Ẳng Tở, Huyện Mường Ảng
  • Điện thoại: 0904590124