Bưu điện Tuyên Hóa

  • Mã bưu điện: 512800
  • Bưu cục: Bưu điện Tuyên Hóa
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: 02323684634