Bưu điện Trần Lãm

  • Mã bưu điện: 411888
  • Bưu cục: Bưu điện Trần Lãm
  • Địa chỉ: Sô´667, Tổ 32, Xã Trần Lãm, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273831009