Bưu điện Thuận Phước 4

  • Mã bưu điện: 551490
  • Bưu cục: Bưu điện Thuận Phước 4
  • Địa chỉ: Sô´200, Đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0511-3538916