Bưu điện Sông Công

  • Mã bưu điện: 256400
  • Bưu cục: Bưu điện Sông Công
  • Địa chỉ: Sô´124, Đường Thống nhất, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công
  • Điện thoại: 02083862462