Bưu điện Minh Cầm

  • Mã bưu điện: 512990
  • Bưu cục: Bưu điện Minh Cầm
  • Địa chỉ: Thôn Minh Cầm Nội, Xã Phong Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: 02323670003