Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sông Công

  • Mã bưu điện: 256430
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Công
  • Địa chỉ: Đường Thống nhất, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công
  • Điện thoại: 02083862462