Bưu điện KCN Sông Công

  • Mã bưu điện: 256427
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Sông Công
  • Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thành phố Sông Công
  • Điện thoại: 02083862202