Bưu điện Đồng Quan

  • Mã bưu điện: 158230
  • Bưu cục: Bưu điện Đồng Quan
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02438788140