Bưu điện Đại học Quảng Bình

  • Mã bưu điện: 511201
  • Bưu cục: Bưu điện Đại học Quảng Bình
  • Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 02323851080