Bưu điện Chợ Thượng

  • Mã bưu điện: 413180
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Thượng
  • Địa chỉ: Thôn Nha Xuyên, Xã Thái Phúc, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 02273.770480