Hệ thống bưu điện Tiền Hải, Thái Bình

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình, bao gồm: Bưu điện Tiền Hải, Bưu điện Đồng Châu, Bưu điện Kênh Xuyên, Bưu điện Hướng Tân, Bưu điện Trung Đồng, Bưu điện văn hóa xã Tây Sơn, Bưu điện văn hóa xã Đông Cơ, Bưu điện văn hóa xã Đông Phong, Bưu điện văn hóa xã Tây Ninh, Bưu điện văn hóa xã Đông Trung, Bưu điện văn hóa xã Đông Hoàng, Bưu điện văn hóa xã Đông Quý, Bưu điện văn hóa xã Đông Trà, Bưu điện văn hóa xã Đông Long, Bưu điện văn hóa xã Đông Hải, Bưu điện văn hóa xã Tây An, Bưu điện văn hóa xã Tây Lương, Bưu điện văn hóa xã Vũ Lăng, Bưu điện văn hóa xã An Ninh, Bưu điện văn hóa xã Tây Giang, Bưu điện văn hóa xã Đông Lâm, Bưu điện văn hóa xã Phương Công, Bưu điện văn hóa xã Vân Trường, Bưu điện văn hóa xã Tây Phong, Bưu điện văn hóa xã Tây Tiến, Bưu điện văn hóa xã Nam Cường, Bưu điện văn hóa xã Nam Thắng, Bưu điện văn hóa xã Nam Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Nam Chính, Bưu điện văn hóa xã Bắc Hải, Bưu điện văn hóa xã Nam Hồng, Bưu điện văn hóa xã Nam Thanh, Bưu điện văn hóa xã Nam Hải, Bưu điện văn hóa xã Nam Hưng, Bưu điện văn hóa xã Nam Phú, Bưu cục khai thác cấp 2 Tiền Hải, Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiền Hải

Bưu điện Tiền Hải

 • Mã bưu điện: 416200
 • Bưu cục: Bưu điện Tiền Hải
 • Địa chỉ: Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 02273.823678

Bưu điện Đồng Châu

 • Mã bưu điện: 416290
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Châu
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 02273.824103

Bưu điện Kênh Xuyên

 • Mã bưu điện: 416300
 • Bưu cục: Bưu điện Kênh Xuyên
 • Địa chỉ: Thôn Quý Đức, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 02273.666111

Bưu điện Hướng Tân

 • Mã bưu điện: 416490
 • Bưu cục: Bưu điện Hướng Tân
 • Địa chỉ: Thôn Hướng Tân, Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 02273.681363

Bưu điện Trung Đồng

 • Mã bưu điện: 416540
 • Bưu cục: Bưu điện Trung Đồng
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 02273.883016

Bưu điện văn hóa xã Tây Sơn

 • Mã bưu điện: 416220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Đông Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0947231136

Bưu điện văn hóa xã Đông Cơ

 • Mã bưu điện: 416240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Cơ
 • Địa chỉ: Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0916446134

Bưu điện văn hóa xã Đông Phong

 • Mã bưu điện: 416270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Phong
 • Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0917922905

Bưu điện văn hóa xã Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 416230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Lạc Thành Bắc, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0944944129

Bưu điện văn hóa xã Đông Trung

 • Mã bưu điện: 416264
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Trung
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Đức, Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0947296938

Bưu điện văn hóa xã Đông Hoàng

 • Mã bưu điện: 416310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hoàng
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lạc, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0989380712

Bưu điện văn hóa xã Đông Quý

 • Mã bưu điện: 416280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Quý
 • Địa chỉ: Thôn Hải Nhuận, Xã Đông Quý, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0914446477

Bưu điện văn hóa xã Đông Trà

 • Mã bưu điện: 416340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Trà
 • Địa chỉ: Thôn Định Cư Đông, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0817802646

Bưu điện văn hóa xã Đông Long

 • Mã bưu điện: 416330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Long
 • Địa chỉ: Thôn Hưng Long Bắc, Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0915248222

Bưu điện văn hóa xã Đông Hải

 • Mã bưu điện: 416350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hải
 • Địa chỉ: Thôn Thành Long, Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0948985638

Bưu điện văn hóa xã Tây An

 • Mã bưu điện: 416360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây An
 • Địa chỉ: Thôn Trung Liên, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0848290510

Bưu điện văn hóa xã Tây Lương

 • Mã bưu điện: 416375
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Lương
 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0912779299

Bưu điện văn hóa xã Vũ Lăng

 • Mã bưu điện: 416380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Lăng
 • Địa chỉ: Thôn Trưng Vương, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0914737876

Bưu điện văn hóa xã An Ninh

 • Mã bưu điện: 416400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Trình Trung Đông, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0918339356

Bưu điện văn hóa xã Tây Giang

 • Mã bưu điện: 416390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Giang
 • Địa chỉ: Thôn Giang Nam, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0353501558

Bưu điện văn hóa xã Đông Lâm

 • Mã bưu điện: 416250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Nho Lâm Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0947256648

Bưu điện văn hóa xã Phương Công

 • Mã bưu điện: 416410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Công
 • Địa chỉ: Thôn Cổ Rồng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0912086926

Bưu điện văn hóa xã Vân Trường

 • Mã bưu điện: 416420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Trường
 • Địa chỉ: Thôn Quân Bắc Đông, Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0943652990

Bưu điện văn hóa xã Tây Phong

 • Mã bưu điện: 416440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Phong
 • Địa chỉ: Thôn Lưu Phương, Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0986602559

Bưu điện văn hóa xã Tây Tiến

 • Mã bưu điện: 416470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Nguyệt Lũ, Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0972433658

Bưu điện văn hóa xã Nam Cường

 • Mã bưu điện: 416580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Cường
 • Địa chỉ: Thôn Đức Cường, Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 824598

Bưu điện văn hóa xã Nam Thắng

 • Mã bưu điện: 416570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Nam Đồng Bắc, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0904377645

Bưu điện văn hóa xã Nam Thịnh

 • Mã bưu điện: 416600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Thiện Tường, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0915623262

Bưu điện văn hóa xã Nam Chính

 • Mã bưu điện: 416480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Chính
 • Địa chỉ: Thôn Năng Tĩnh, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0946222978

Bưu điện văn hóa xã Bắc Hải

 • Mã bưu điện: 416450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Hải
 • Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0794104717

Bưu điện văn hóa xã Nam Hồng

 • Mã bưu điện: 416520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Hồng
 • Địa chỉ: Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0936653898

Bưu điện văn hóa xã Nam Thanh

 • Mã bưu điện: 416560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0839863893

Bưu điện văn hóa xã Nam Hải

 • Mã bưu điện: 416500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Hải
 • Địa chỉ: Thôn Trung Lang, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0848484130

Bưu điện văn hóa xã Nam Hưng

 • Mã bưu điện: 416590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Lộc Trung, Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0343882927

Bưu điện văn hóa xã Nam Phú

 • Mã bưu điện: 416610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Phú
 • Địa chỉ: Thôn Thúy Lạc, Xã Nam Phú, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 0986487460

Bưu cục khai thác cấp 2 Tiền Hải

 • Mã bưu điện: 416320
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Tiền Hải
 • Địa chỉ: Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 02273.823678

Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiền Hải

 • Mã bưu điện: 416208
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiền Hải
 • Địa chỉ: Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 02273823218