Bưu điện Cha Lo

  • Mã bưu điện: 513330
  • Bưu cục: Bưu điện Cha Lo
  • Địa chỉ: Bản Cha Lo, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa
  • Điện thoại: 099252001