Bưu điện Cầu Vật

  • Mã bưu điện: 414050
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Vật
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Kỷ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 02273.865002