Bưu điện Bưu Điện Chợ Hanh

  • Mã bưu điện: 258020
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu Điện Chợ Hanh
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Hà, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 02083867289