Bưu điện Bưu Cục Hành Chính Công

  • Mã bưu điện: 241099
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu Cục Hành Chính Công
  • Địa chỉ: Sô´20, Đường Quang Trung (Khối Hùng Vương), Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02053715888