Bưu điện Bắc Phong Sinh

  • Mã bưu điện: 206550
  • Bưu cục: Bưu điện Bắc Phong Sinh
  • Địa chỉ: Bản Mốc 14 Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 02033879390