Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Quảng Xương

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Bưu điện GD Quảng Xương, Bưu điện Vân Trinh, Bưu điện Chợ Ghép, Bưu điện văn hóa xã Quảng Tân, Bưu điện văn hóa xã Quảng Định, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thọ, Bưu điện văn hóa xã Quảng Châu, Bưu điện văn hóa xã Quảng Trạch, Bưu điện văn hóa xã Quảng Minh, Bưu điện văn hóa xã Quảng Vinh, Bưu điện văn hóa xã Quảng Yên, Bưu điện văn hóa xã Quảng Hòa, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phong, Bưu điện văn hóa xã Quảng Đức, Bưu điện văn hóa xã Quảng Giao, Bưu điện văn hóa xã Quảng Hùng, Bưu điện văn hóa xã Quảng Long, Bưu điện văn hóa xã Quảng Đại, Bưu điện văn hóa xã Quảng Hợp, Bưu điện văn hóa xã Quảng Ninh, Bưu điện văn hóa xã Quảng Nhân, Bưu điện văn hóa xã Quảng Hải, Bưu điện văn hóa xã Quảng Văn, Bưu điện văn hóa xã Quảng Bình, Bưu điện văn hóa xã Quảng Lưu, Bưu điện văn hóa xã Quảng Lộc, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thái, Bưu điện văn hóa xã Quảng Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Quảng Trường, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phúc, Bưu điện văn hóa xã Quảng Vọng, Bưu điện văn hóa xã Quảng Khê, Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thạch, Bưu điện văn hóa xã Quảng Trung, Bưu điện văn hóa xã Quảng Nham, Đại lý bưu điện Bùi Văn Trình, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Xương, Bưu cục văn phòng VP BĐH QUẢNG XƯƠNG, Bưu cục văn phòng KDTT Quảng Xương

Bưu điện GD Quảng Xương

 • Mã bưu điện: 455500
 • Bưu cục: Bưu điện GD Quảng Xương
 • Địa chỉ: Khu phố Tân Phong, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 02373863030

Bưu điện Vân Trinh

 • Mã bưu điện: 455900
 • Bưu cục: Bưu điện Vân Trinh
 • Địa chỉ: Thôn Bất Động, Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 02373676700

Bưu điện Chợ Ghép

 • Mã bưu điện: 456000
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Ghép
 • Địa chỉ: Thôn Xuân, Xã Quảng Chính, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 02373674368

Bưu điện văn hóa xã Quảng Tân

 • Mã bưu điện: 455690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Tân
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Quảng Tân, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0949303044

Bưu điện văn hóa xã Quảng Định

 • Mã bưu điện: 455510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Định
 • Địa chỉ: Thôn Thượng Đình, Xã Quảng Định, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 01684015079

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thọ

 • Mã bưu điện: 455550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Thọ Văn, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 675073

Bưu điện văn hóa xã Quảng Châu

 • Mã bưu điện: 455580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Châu
 • Địa chỉ: Thôn Châu Bình, Xã Quảng Châu, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 675072

Bưu điện văn hóa xã Quảng Trạch

 • Mã bưu điện: 455730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Trạch
 • Địa chỉ: Thôn Trạch 1, Xã Quảng Trạch, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 01249179770

Bưu điện văn hóa xã Quảng Minh

 • Mã bưu điện: 455520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Minh
 • Địa chỉ: Thôn Phúc Quang, Xã Quảng Minh, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 675074

Bưu điện văn hóa xã Quảng Vinh

 • Mã bưu điện: 455540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Vinh
 • Địa chỉ: Thôn Đông Bắc, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 675385

Bưu điện văn hóa xã Quảng Yên

 • Mã bưu điện: 455780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Yên
 • Địa chỉ: Thôn Yên Trung, Xã Quảng Yên, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 02373503083

Bưu điện văn hóa xã Quảng Hòa

 • Mã bưu điện: 455760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Văn, Xã Quảng Hoà, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0913193617

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phong

 • Mã bưu điện: 455820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phong
 • Địa chỉ: Thôn Bái Vàng, Xã Quảng Phong, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 01249293008

Bưu điện văn hóa xã Quảng Đức

 • Mã bưu điện: 456020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Đức
 • Địa chỉ: Thôn Tiền Thịnh, Xã Quảng Đức, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0913618693

Bưu điện văn hóa xã Quảng Giao

 • Mã bưu điện: 456140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Giao
 • Địa chỉ: Thôn Bùi Trung, Xã Quảng Giao, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0914329046

Bưu điện văn hóa xã Quảng Hùng

 • Mã bưu điện: 456180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hùng
 • Địa chỉ: Xóm Hùng Ngọc, Xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 679852

Bưu điện văn hóa xã Quảng Long

 • Mã bưu điện: 455800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Long
 • Địa chỉ: Thôn Long Đại, Xã Quảng Long, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 01267183034

Bưu điện văn hóa xã Quảng Đại

 • Mã bưu điện: 456200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Đại
 • Địa chỉ: Thôn Bùi Huệ, Xã Quảng Đại, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 679607

Bưu điện văn hóa xã Quảng Hợp

 • Mã bưu điện: 455840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hợp
 • Địa chỉ: Thôn Hợp Bình, Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 01205986455

Bưu điện văn hóa xã Quảng Ninh

 • Mã bưu điện: 455950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Ninh Phúc, Xã Quảng Nình, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0975018263

Bưu điện văn hóa xã Quảng Nhân

 • Mã bưu điện: 456040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Nhân
 • Địa chỉ: Thôn Nhân Tiến, Xã Quảng Nhân, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 01248259198

Bưu điện văn hóa xã Quảng Hải

 • Mã bưu điện: 456160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hải
 • Địa chỉ: Thôn Đại Thành, Xã Quảng Hải, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0915401318

Bưu điện văn hóa xã Quảng Văn

 • Mã bưu điện: 455860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Văn
 • Địa chỉ: Thôn Văn Môn, Xã Quảng Văn, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 01267183013

Bưu điện văn hóa xã Quảng Bình

 • Mã bưu điện: 455970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Bình
 • Địa chỉ: Thôn Cống Trúc, Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 02373503128

Bưu điện văn hóa xã Quảng Lưu

 • Mã bưu điện: 456050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lưu
 • Địa chỉ: Làng Mậu, Xã Quảng Lưu, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0983088156

Bưu điện văn hóa xã Quảng Lộc

 • Mã bưu điện: 456060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lộc
 • Địa chỉ: Làng Lê Hương, Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0979556280

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thái

 • Mã bưu điện: 456080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thái
 • Địa chỉ: Làng Hà Đông, Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0914257459

Bưu điện văn hóa xã Quảng Lĩnh

 • Mã bưu điện: 455980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lĩnh
 • Địa chỉ: Thôn Sơn Phượng, Xã Quảng Lĩnh, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0914315255

Bưu điện văn hóa xã Quảng Trường

 • Mã bưu điện: 455920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Trường
 • Địa chỉ: Thôn Châu Thanh, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0978192774

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phúc

 • Mã bưu điện: 455880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phúc
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Đới 4, Xã Quảng Phúc, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0949351378

Bưu điện văn hóa xã Quảng Vọng

 • Mã bưu điện: 455940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Vọng
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Vọng, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0913140970

Bưu điện văn hóa xã Quảng Khê

 • Mã bưu điện: 455990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Khê
 • Địa chỉ: Thôn Làng Hà, Xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0918231069

Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi

 • Mã bưu điện: 456090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi
 • Địa chỉ: Thôn Phúc Thành, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0949079888

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thạch

 • Mã bưu điện: 456100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thạch
 • Địa chỉ: Thôn Sơn Lâm, Xã Quảng Thạch, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0941255318

Bưu điện văn hóa xã Quảng Trung

 • Mã bưu điện: 456010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Trung
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Trà 1, Xã Quảng Trung, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0948428424

Bưu điện văn hóa xã Quảng Nham

 • Mã bưu điện: 456120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Nham
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 0973174410

Đại lý bưu điện Bùi Văn Trình

 • Mã bưu điện: 455507
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bùi Văn Trình
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 672672

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Xương

 • Mã bưu điện: 455530
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Xương
 • Địa chỉ: Khu phố Tân Phong, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: 02373863030

Bưu cục văn phòng VP BĐH QUẢNG XƯƠNG

 • Mã bưu điện: 455590
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH QUẢNG XƯƠNG
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng KDTT Quảng Xương

 • Mã bưu điện: 455508
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Quảng Xương
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương
 • Điện thoại: