Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Khánh Vĩnh

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hoà, bao gồm: Bưu điện Khánh Vĩnh, Bưu điện văn hóa xã Sông Cầu, Bưu điện văn hóa xã Khánh Nam, Bưu điện văn hóa xã Khánh Thượng, Bưu điện văn hóa xã Khánh Trung, Bưu điện văn hóa xã Khánh Đông, Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình, Bưu điện văn hóa xã Khánh Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Cầu Bà, Bưu điện văn hóa xã Giang Ly, Bưu điện văn hóa xã Khánh Thành, Bưu điện văn hóa xã Khánh Phú, Bưu điện văn hóa xã Liên Sang, Bưu điện văn hóa xã Sơn Thái, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Khánh Vĩnh, Bưu cục văn phòng Văn phòng Khánh Vĩnh

Bưu điện Khánh Vĩnh

 • Mã bưu điện: 654000
 • Bưu cục: Bưu điện Khánh Vĩnh
 • Địa chỉ: Sô´09, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 3790270

Bưu điện văn hóa xã Sông Cầu

 • Mã bưu điện: 654130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Cầu
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583790433

Bưu điện văn hóa xã Khánh Nam

 • Mã bưu điện: 654020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Nam
 • Địa chỉ: Thôn Hòn Dù, Xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583790758

Bưu điện văn hóa xã Khánh Thượng

 • Mã bưu điện: 654072
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Đa Râm, Xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583790889

Bưu điện văn hóa xã Khánh Trung

 • Mã bưu điện: 654030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Trung
 • Địa chỉ: Thôn Suối Cá, Xã Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583790437

Bưu điện văn hóa xã Khánh Đông

 • Mã bưu điện: 654040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Đông
 • Địa chỉ: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583797108

Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình

 • Mã bưu điện: 654050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình
 • Địa chỉ: Thôn Bến Khế, Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583797213

Bưu điện văn hóa xã Khánh Hiệp

 • Mã bưu điện: 654060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Hòn Lay, Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583790431

Bưu điện văn hóa xã Cầu Bà

 • Mã bưu điện: 654090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cầu Bà
 • Địa chỉ: Thôn Đá Trắng, Xã Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583790432

Bưu điện văn hóa xã Giang Ly

 • Mã bưu điện: 654080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giang Ly
 • Địa chỉ: Thôn Gia Rít, Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583793530

Bưu điện văn hóa xã Khánh Thành

 • Mã bưu điện: 654124
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Thành
 • Địa chỉ: Thôn Giòng Cạo, Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583790889

Bưu điện văn hóa xã Khánh Phú

 • Mã bưu điện: 654140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Phú
 • Địa chỉ: Thôn Giang Mương, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583790404

Bưu điện văn hóa xã Liên Sang

 • Mã bưu điện: 654110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Sang
 • Địa chỉ: Thôn Chà Liên, Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583793500

Bưu điện văn hóa xã Sơn Thái

 • Mã bưu điện: 654100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thái
 • Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 02583793550

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Khánh Vĩnh

 • Mã bưu điện: 654010
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Khánh Vĩnh
 • Địa chỉ: Sô´09, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: 3790270

Bưu cục văn phòng Văn phòng Khánh Vĩnh

 • Mã bưu điện: 654018
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Khánh Vĩnh
 • Địa chỉ: Sô´9, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện thoại: