Đại lý bưu điện Đồng Nhơn

  • Mã bưu điện: 651737
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đồng Nhơn
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: