Kiốt bưu điện Lộc Vĩnh

  • Mã bưu điện: 537130
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Lộc Vĩnh
  • Địa chỉ: Thôn Bình An 1, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 872564