Kiốt bưu điện Chợ Chiêm Hóa

  • Mã bưu điện: 303825
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Chợ Chiêm Hóa
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 0383721459