Kiốt bưu điện Chân Mây

  • Mã bưu điện: 537341
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Chân Mây
  • Địa chỉ: Thôn Thổ Sơn, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 872564