Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến

  • Mã bưu điện: 243409
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến
  • Địa chỉ: Thôn Phiêng Sâu, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: