Hòm thư Công cộng hòm thư độc lập

  • Mã bưu điện: 205810
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng hòm thư độc lập
  • Địa chỉ: Bản Khe Lặc, Xã Đại Thành, Huyện Tiên Yên
  • Điện thoại: