Hệ thống bưu điện Phú Xuyên, Hà Nội

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Nội, bao gồm: Bưu điện Phú Xuyên, Bưu điện KHL Phú Xuyên, Bưu điện Tân Dân, Bưu điện Đồng Quan, Bưu điện Hồng Minh, Bưu điện Chợ Bìm, Bưu điện Minh Tân, Bưu điện Cầu Giẽ, Bưu điện Phú Minh, Bưu điện văn hóa xã Nam Triều, Bưu điện văn hóa xã Khai Thái, Bưu điện văn hóa xã Nam Phong, Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái, Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Phú, Bưu điện văn hóa xã Văn Nhân, Bưu điện văn hóa xã Đại Thắng, Bưu điện văn hóa xã Văn Hoàng, Bưu điện văn hóa xã Tri Trung, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Long, Bưu điện văn hóa xã Phú Túc, Bưu điện văn hóa xã Vân Từ, Bưu điện văn hóa xã Phúc Tiến, Bưu điện văn hóa xã Phú Yên, Bưu điện văn hóa xã Quang Lãng, Bưu điện văn hóa xã Bạch Hạ, Bưu điện văn hóa xã Minh Tân, Bưu điện văn hóa xã Đại Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Châu Can, Bưu điện văn hóa xã Quang Trung, Bưu điện văn hóa xã Sơn Hà, Hòm thư Công cộng độc lập xã Chuyên Mỹ, Bưu cục văn phòng BĐH Phú Xuyên

Bưu điện Phú Xuyên

 • Mã bưu điện: 158000
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Xuyên
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 024.33857416

Bưu điện KHL Phú Xuyên

 • Mã bưu điện: 158008
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Phú Xuyên
 • Địa chỉ: Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại:

Bưu điện Tân Dân

 • Mã bưu điện: 158240
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Dân
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đại Nghiệp, Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02438795200

Bưu điện Đồng Quan

 • Mã bưu điện: 158230
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Quan
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02438788140

Bưu điện Hồng Minh

 • Mã bưu điện: 158300
 • Bưu cục: Bưu điện Hồng Minh
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 024.33788367

Bưu điện Chợ Bìm

 • Mã bưu điện: 158020
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Bìm
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tri Thuỷ, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 024.33780377

Bưu điện Minh Tân

 • Mã bưu điện: 158040
 • Bưu cục: Bưu điện Minh Tân
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân , Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 024.33780011

Bưu điện Cầu Giẽ

 • Mã bưu điện: 158390
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Giẽ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cổ Trai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 024.33794871

Bưu điện Phú Minh

 • Mã bưu điện: 158150
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Minh
 • Địa chỉ: Sô´0, Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 024.33784001

Bưu điện văn hóa xã Nam Triều

 • Mã bưu điện: 158060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Triều
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm 12, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433856027

Bưu điện văn hóa xã Khai Thái

 • Mã bưu điện: 158088
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khai Thái
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lập Phương, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433892571

Bưu điện văn hóa xã Nam Phong

 • Mã bưu điện: 158120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Phong
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nam Phú, Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433857300

Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái

 • Mã bưu điện: 158130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433855681

Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Phú

 • Mã bưu điện: 158163
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Phú
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thuỵ Phú, Xã Thụy Phú, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433785928

Bưu điện văn hóa xã Văn Nhân

 • Mã bưu điện: 158140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Nhân
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tranh Thôn, Xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433784682

Bưu điện văn hóa xã Đại Thắng

 • Mã bưu điện: 158220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Thắng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tạ Xá, Xã Đại Thắng, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433799398

Bưu điện văn hóa xã Văn Hoàng

 • Mã bưu điện: 158280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Hoàng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nội, Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433788364

Bưu điện văn hóa xã Tri Trung

 • Mã bưu điện: 158290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tri Trung
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung Lập, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433788451

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Long

 • Mã bưu điện: 158260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Long
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nhị Khê, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433788370

Bưu điện văn hóa xã Phú Túc

 • Mã bưu điện: 158310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Túc
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Túc, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433788328

Bưu điện văn hóa xã Vân Từ

 • Mã bưu điện: 158330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Từ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chính, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433855678

Bưu điện văn hóa xã Phúc Tiến

 • Mã bưu điện: 158016
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Tiến
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phúc Lâm, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433855570

Bưu điện văn hóa xã Phú Yên

 • Mã bưu điện: 158360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Giẽ Hạ, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433793871

Bưu điện văn hóa xã Quang Lãng

 • Mã bưu điện: 158100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Lãng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Sảo Hạ, Xã Quang Lãng, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433780024

Bưu điện văn hóa xã Bạch Hạ

 • Mã bưu điện: 158030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Hạ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433780023

Bưu điện văn hóa xã Minh Tân

 • Mã bưu điện: 158049
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tân
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kim Quy, Xã Minh Tân , Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433790123

Bưu điện văn hóa xã Đại Xuyên

 • Mã bưu điện: 158391
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Xuyên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đa Chất, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433794559

Bưu điện văn hóa xã Châu Can

 • Mã bưu điện: 158370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Can
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nội, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433794028

Bưu điện văn hóa xã Quang Trung

 • Mã bưu điện: 158210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Trung
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Văn Lãng, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433856026

Bưu điện văn hóa xã Sơn Hà

 • Mã bưu điện: 158170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: 02433856399

Hòm thư Công cộng độc lập xã Chuyên Mỹ

 • Mã bưu điện: 158357
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã Chuyên Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Phú Xuyên

 • Mã bưu điện: 158157
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Phú Xuyên
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên
 • Điện thoại: