Hệ thống bưu điện Phú Ninh, Quảng Nam

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Bưu điện Phú Ninh, Bưu điện Chiên Đàn, Bưu điện Cây Sanh, Bưu điện HCC Phú Ninh, Bưu điện văn hóa xã Tam An, Bưu điện văn hóa xã Tam Thành, Bưu điện văn hóa xã Tam Lộc, Bưu điện văn hóa xã Tam Phước, Bưu điện văn hóa xã Tam Vinh, Bưu điện văn hóa xã Tam Lãnh, Bưu điện văn hóa xã Tam Đại, Bưu cục khai thác cấp 2 Phú Ninh, Hòm thư Công cộng xã Tam Thái, Bưu cục văn phòng BĐH Phú Ninh

Bưu điện Phú Ninh

 • Mã bưu điện: 566200
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Ninh
 • Địa chỉ: Khối phố Cẩm Thịnh, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 02353890977

Bưu điện Chiên Đàn

 • Mã bưu điện: 566260
 • Bưu cục: Bưu điện Chiên Đàn
 • Địa chỉ: Thôn Đàn Hạ, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 02353890995

Bưu điện Cây Sanh

 • Mã bưu điện: 566240
 • Bưu cục: Bưu điện Cây Sanh
 • Địa chỉ: Thôn Cây Sanh, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 02353855777

Bưu điện HCC Phú Ninh

 • Mã bưu điện: 566395
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Phú Ninh
 • Địa chỉ: Khối phố Cẩm Thịnh, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 0339794133

Bưu điện văn hóa xã Tam An

 • Mã bưu điện: 566280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam An
 • Địa chỉ: Thôn An Mỹ 2, Xã Tam An, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 0914550157

Bưu điện văn hóa xã Tam Thành

 • Mã bưu điện: 566340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Thành
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tam Thành, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 0934645280

Bưu điện văn hóa xã Tam Lộc

 • Mã bưu điện: 566300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Lộc
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tam Lộc, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 0981936945

Bưu điện văn hóa xã Tam Phước

 • Mã bưu điện: 566360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Phước
 • Địa chỉ: Thôn Cẩm Khê, Xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 0912405665

Bưu điện văn hóa xã Tam Vinh

 • Mã bưu điện: 566320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Vinh
 • Địa chỉ: Thôn 1 (Thôn Tú Lâm), Xã Tam Vinh, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 0916555236

Bưu điện văn hóa xã Tam Lãnh

 • Mã bưu điện: 566201
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Lãnh
 • Địa chỉ: Thôn An Lâu 1, Xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 0343770089

Bưu điện văn hóa xã Tam Đại

 • Mã bưu điện: 566410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Đại
 • Địa chỉ: Thôn Đại An, Xã Tam Đại, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 0911506583

Bưu cục khai thác cấp 2 Phú Ninh

 • Mã bưu điện: 566250
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Phú Ninh
 • Địa chỉ: Khối phố Thạnh Đức, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: 02353823799

Hòm thư Công cộng xã Tam Thái

 • Mã bưu điện: 566227
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Tam Thái
 • Địa chỉ: Thôn Khánh Thọ, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Phú Ninh

 • Mã bưu điện: 566396
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Phú Ninh
 • Địa chỉ: Khối phố Cẩm Thịnh, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh
 • Điện thoại: