Hệ thống bưu điện Giồng Trôm, Bến Tre

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Giồng Trôm thuộc tỉnh Bến Tre, bao gồm: Bưu điện Giồng Trôm, Bưu điện Lương Quới, Bưu điện Mỹ Lồng, Bưu điện Phước Long, Bưu điện Tân Hào, Bưu điện Hưng Nhượng, Bưu điện văn hóa xã Bình Thành, Bưu điện văn hóa xã Châu Bình, Bưu điện văn hóa xã Châu Hòa, Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Phong Nẫm, Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa, Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Lương Phú, Bưu điện văn hóa xã Thuận Điền, Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú, Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Hưng Phong, Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú Đông, Bưu điện văn hóa xã Hưng Lễ, Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi Thạnh, Bưu cục văn phòng VP Giồng Trôm

Bưu điện Giồng Trôm

 • Mã bưu điện: 932600
 • Bưu cục: Bưu điện Giồng Trôm
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753861055

Bưu điện Lương Quới

 • Mã bưu điện: 932660
 • Bưu cục: Bưu điện Lương Quới
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Lương Qưới, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753882999

Bưu điện Mỹ Lồng

 • Mã bưu điện: 932700
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Lồng
 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753862999

Bưu điện Phước Long

 • Mã bưu điện: 932780
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Long
 • Địa chỉ: Ấp 8, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753885599

Bưu điện Tân Hào

 • Mã bưu điện: 932820
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Hào
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Hào, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753863999

Bưu điện Hưng Nhượng

 • Mã bưu điện: 932890
 • Bưu cục: Bưu điện Hưng Nhượng
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753864499

Bưu điện văn hóa xã Bình Thành

 • Mã bưu điện: 932810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thành
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753861690

Bưu điện văn hóa xã Châu Bình

 • Mã bưu điện: 932610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Bình
 • Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753887099

Bưu điện văn hóa xã Châu Hòa

 • Mã bưu điện: 932630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Châu Hoà, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 01683075198

Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ

 • Mã bưu điện: 932670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753862448

Bưu điện văn hóa xã Phong Nẫm

 • Mã bưu điện: 932680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Nẫm
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753862447

Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa

 • Mã bưu điện: 932650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Kinh Ngoài, Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753861680

Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa

 • Mã bưu điện: 932690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Phong Điền, Xã Lương Hoà, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753862446

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh

 • Mã bưu điện: 932911
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 0915561677

Bưu điện văn hóa xã Lương Phú

 • Mã bưu điện: 932710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Phú
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753863264

Bưu điện văn hóa xã Thuận Điền

 • Mã bưu điện: 932730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuận Điền
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 0944150133

Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú

 • Mã bưu điện: 932750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 0949231931

Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ

 • Mã bưu điện: 932770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Linh Phụng, Xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753863665

Bưu điện văn hóa xã Hưng Phong

 • Mã bưu điện: 932800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Phong
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753885001

Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh

 • Mã bưu điện: 932840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh
 • Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753892077

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú Đông

 • Mã bưu điện: 932870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú Đông
 • Địa chỉ: Ấp 1a, Xã Thạnh Phú Đông, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753864997

Bưu điện văn hóa xã Hưng Lễ

 • Mã bưu điện: 932900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Lễ
 • Địa chỉ: Ấp Cái Da, Xã Hưng Lễ, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753864720

Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi Thạnh

 • Mã bưu điện: 932860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Tân Lợi Thạnh, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 0384393443

Bưu cục văn phòng VP Giồng Trôm

 • Mã bưu điện: 932609
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Giồng Trôm
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: