Hệ thống bưu điện Cẩm Khê, Phú Thọ

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Cẩm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ, bao gồm: Bưu điện Cẩm Khê, Bưu điện Phương Xá, Bưu điện Phú Lạc, Bưu điện văn hóa xã Sai Nga, Bưu điện văn hóa xã Sơn Nga, Bưu điện văn hóa xã Tuy Lộc, Bưu điện văn hóa xã Tiên Lương, Bưu điện văn hóa xã Ngô Xá, Bưu điện văn hóa xã Thụy Liễu, Bưu điện văn hóa xã Phượng Vỹ, Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn, Bưu điện văn hóa xã Cấp Dẫn, Bưu điện văn hóa xã Văn Bán, Bưu điện văn hóa xã Phú Khê, Bưu điện văn hóa xã Sơn Tình, Bưu điện văn hóa xã Hương Lung, Bưu điện văn hóa xã Tạ Xá, Bưu điện văn hóa xã Tình Cương, Bưu điện văn hóa xã Chương Xá, Bưu điện văn hóa xã Văn Khúc, Bưu điện văn hóa xã Điêu Lương, Bưu điện văn hóa xã Yên Dưỡng, Bưu điện văn hóa xã Đồng Lương, Bưu điện văn hóa xã Đồng Cam, Bưu điện văn hóa xã Phương Xá, Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá, Bưu điện văn hóa xã Tùng Khê, Bưu điện văn hóa xã Thanh Nga, Bưu điện văn hóa xã Hiền Đa, Bưu điện văn hóa xã Xương Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Yên Tập, Bưu điện văn hóa xã Cát Trù, Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Cẩm Khê, Bưu cục văn phòng BCVP – Cẩm Khê

Bưu điện Cẩm Khê

 • Mã bưu điện: 297000
 • Bưu cục: Bưu điện Cẩm Khê
 • Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 889110

Bưu điện Phương Xá

 • Mã bưu điện: 297210
 • Bưu cục: Bưu điện Phương Xá
 • Địa chỉ: Thôn Liên Phương, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 02103887002

Bưu điện Phú Lạc

 • Mã bưu điện: 297180
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Lạc
 • Địa chỉ: Thôn Bắc Tiến, Xã Phú Lạc, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 02103637190

Bưu điện văn hóa xã Sai Nga

 • Mã bưu điện: 297030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sai Nga
 • Địa chỉ: Thôn Văn Phú, Xã Sai Nga, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 889473

Bưu điện văn hóa xã Sơn Nga

 • Mã bưu điện: 297080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Nga
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Hàng, Xã Sơn Nga, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 889851

Bưu điện văn hóa xã Tuy Lộc

 • Mã bưu điện: 297230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tuy Lộc
 • Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Tuy Lộc, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 887101

Bưu điện văn hóa xã Tiên Lương

 • Mã bưu điện: 297410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Lương
 • Địa chỉ: Thôn Mái Vở, Xã Tiên Lương, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 887161

Bưu điện văn hóa xã Ngô Xá

 • Mã bưu điện: 297250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngô Xá
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Ngô Xá, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 887070

Bưu điện văn hóa xã Thụy Liễu

 • Mã bưu điện: 297240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Liễu
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Thụy Liễu, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 887163

Bưu điện văn hóa xã Phượng Vỹ

 • Mã bưu điện: 297260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phượng Vỹ
 • Địa chỉ: Thôn Khổng Tước, Xã Phượng Vỹ, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 887162

Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn

 • Mã bưu điện: 297270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn
 • Địa chỉ: Khu 10, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 887372

Bưu điện văn hóa xã Cấp Dẫn

 • Mã bưu điện: 297090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cấp Dẫn
 • Địa chỉ: Thôn Phú Long, Xã Cấp Dẫn, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 889470

Bưu điện văn hóa xã Văn Bán

 • Mã bưu điện: 297290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Bán
 • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 887077

Bưu điện văn hóa xã Phú Khê

 • Mã bưu điện: 297060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Khê
 • Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Phú Khê, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 889852

Bưu điện văn hóa xã Sơn Tình

 • Mã bưu điện: 297110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Tình
 • Địa chỉ: Thôn Dộc, Xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 889471

Bưu điện văn hóa xã Hương Lung

 • Mã bưu điện: 297130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Lung
 • Địa chỉ: Thôn Xuông, Xã Hương Lung, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 889450

Bưu điện văn hóa xã Tạ Xá

 • Mã bưu điện: 297140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tạ Xá
 • Địa chỉ: Thôn Liên Minh, Xã Tạ Xá, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 889042

Bưu điện văn hóa xã Tình Cương

 • Mã bưu điện: 297190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tình Cương
 • Địa chỉ: Thôn Xóm Chùa, Xã Tình Cương, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 637009

Bưu điện văn hóa xã Chương Xá

 • Mã bưu điện: 297160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chương Xá
 • Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Chương Xá, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 637061

Bưu điện văn hóa xã Văn Khúc

 • Mã bưu điện: 297310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Khúc
 • Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Văn Khúc, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 888050

Bưu điện văn hóa xã Điêu Lương

 • Mã bưu điện: 297360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điêu Lương
 • Địa chỉ: Thôn Sậu, Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 888053

Bưu điện văn hóa xã Yên Dưỡng

 • Mã bưu điện: 297350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Dưỡng
 • Địa chỉ: Thôn Song Nưa, Xã Yên Dưỡng, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 888049

Bưu điện văn hóa xã Đồng Lương

 • Mã bưu điện: 297390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Lương
 • Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Đồng Lương, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 888051

Bưu điện văn hóa xã Đồng Cam

 • Mã bưu điện: 297220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Cam
 • Địa chỉ: Thôn Cam Chú, Xã Đồng Cam, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 887249

Bưu điện văn hóa xã Phương Xá

 • Mã bưu điện: 297213
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Xá
 • Địa chỉ: Thôn Thổ Khối, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 634228

Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá

 • Mã bưu điện: 297200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá
 • Địa chỉ: Thôn Sậu, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 887110

Bưu điện văn hóa xã Tùng Khê

 • Mã bưu điện: 297400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tùng Khê
 • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Tùng Khê, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 887250

Bưu điện văn hóa xã Thanh Nga

 • Mã bưu điện: 297040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Nga
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Thanh Nga, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 889041

Bưu điện văn hóa xã Hiền Đa

 • Mã bưu điện: 297340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiền Đa
 • Địa chỉ: Thôn Hiền Đa, Xã Hiền Đa, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 888040

Bưu điện văn hóa xã Xương Thịnh

 • Mã bưu điện: 297100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xương Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Xóm Giữa, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 834043

Bưu điện văn hóa xã Yên Tập

 • Mã bưu điện: 297070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Tập
 • Địa chỉ: Thôn Trung Thuận, Xã Yên Tập, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 637142

Bưu điện văn hóa xã Cát Trù

 • Mã bưu điện: 297380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Trù
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Cát Trù, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 888001

Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Cẩm Khê

 • Mã bưu điện: 297020
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Cẩm Khê
 • Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 02103889402

Bưu cục văn phòng BCVP – Cẩm Khê

 • Mã bưu điện: 297021
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Cẩm Khê
 • Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê
 • Điện thoại: 02103889110