Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hải Hà

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Hải Hà thuộc tỉnh Quảng Ninh: Bưu điện Hải Hà, Bưu điện Bắc Phong Sinh, Bưu điện văn hóa xã Quảng Minh, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thắng, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành, Bưu điện văn hóa xã Quảng Chính, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Hoa Cương, Bưu điện văn hóa xã Quảng Long, Bưu điện văn hóa xã Quảng Đức, Bưu điện văn hóa xã Quảng Sơn, Bưu điện văn hóa xã Quảng Trung, Bưu điện văn hóa xã Phú Hải, Bưu điện văn hóa xã Quảng Điền, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phong, Bưu điện văn hóa xã Tiến Tới, Bưu điện văn hóa xã Đường Hoa, Bưu điện văn hóa xã Cái Chiên, Bưu cục khai thác cấp 2 Hải Hà, Bưu cục văn phòng BĐH Hải Hà

Bưu điện Hải Hà

 • Mã bưu điện: 206500
 • Bưu cục: Bưu điện Hải Hà
 • Địa chỉ: Phố 4a Chu Văn An, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879111

Bưu điện Bắc Phong Sinh

 • Mã bưu điện: 206550
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Phong Sinh
 • Địa chỉ: Bản Mốc 14 Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879390

Bưu điện văn hóa xã Quảng Minh

 • Mã bưu điện: 206520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Minh
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879962

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thắng

 • Mã bưu điện: 206530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thắng
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033763101

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành

 • Mã bưu điện: 206540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879790

Bưu điện văn hóa xã Quảng Chính

 • Mã bưu điện: 206620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Chính
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 020336879886

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thịnh

 • Mã bưu điện: 206570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879592

Bưu điện văn hóa xã Hoa Cương

 • Mã bưu điện: 206600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoa Cương
 • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033764675

Bưu điện văn hóa xã Quảng Long

 • Mã bưu điện: 206601
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Long
 • Địa chỉ: Đội 5 Thôn 5, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 0888288638

Bưu điện văn hóa xã Quảng Đức

 • Mã bưu điện: 206551
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Đức
 • Địa chỉ: Bản Nà Lý 2, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879673

Bưu điện văn hóa xã Quảng Sơn

 • Mã bưu điện: 206580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Sơn
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033764054

Bưu điện văn hóa xã Quảng Trung

 • Mã bưu điện: 206660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Trung
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Trung, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879957

Bưu điện văn hóa xã Phú Hải

 • Mã bưu điện: 206650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hải
 • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Phú Hải, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879931

Bưu điện văn hóa xã Quảng Điền

 • Mã bưu điện: 206670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Điền
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879959

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phong

 • Mã bưu điện: 206680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phong
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879997

Bưu điện văn hóa xã Tiến Tới

 • Mã bưu điện: 206720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Tới
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tiến Tới, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879054

Bưu điện văn hóa xã Đường Hoa

 • Mã bưu điện: 206700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đường Hoa
 • Địa chỉ: Thôn 9 Đội 6, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879412

Bưu điện văn hóa xã Cái Chiên

 • Mã bưu điện: 206730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cái Chiên
 • Địa chỉ: Thôn 2 Cái Chiên, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879409

Bưu cục khai thác cấp 2 Hải Hà

 • Mã bưu điện: 206590
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Hải Hà
 • Địa chỉ: Phố 4a Chu Văn An, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: 02033879111

Bưu cục văn phòng BĐH Hải Hà

 • Mã bưu điện: 206513
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Hải Hà
 • Địa chỉ: Phố 4a Chu Văn An, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà
 • Điện thoại: