Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Phù Mỹ

Danh sách 22 địa chỉ Bưu điện ở Phù Mỹ, Bình Định: Bưu điện Phù Mỹ, Bưu điện Mỹ Chánh, Bưu điện Bình Dương, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Quang, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành 1, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thọ, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phong, Bưu điện văn hóa xã Mỹ An, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lợi, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thắng, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Châu, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đức, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Trinh, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lộc, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Tài, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Cát, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Chánh Tây, Hòm thư Công cộng độc lập, Bưu cục văn phòng VP BĐH Phù Mỹ

Bưu điện Phù Mỹ

 • Mã bưu điện: 592800
 • Bưu cục: Bưu điện Phù Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Trà Quang Nam, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563855313

Bưu điện Mỹ Chánh

 • Mã bưu điện: 592830
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Chánh
 • Địa chỉ: Thôn Chánh An, Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563759546

Bưu điện Bình Dương

 • Mã bưu điện: 593100
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Dương
 • Địa chỉ: Thôn Dương Liễu Tây, Thị trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563858330

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Quang

 • Mã bưu điện: 592820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Quang
 • Địa chỉ: Thôn Bình Trị, Xã Mỹ Quang, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563855868

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành

 • Mã bưu điện: 592860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Bình Bắc, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563659341

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành 1

 • Mã bưu điện: 592861
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành 1
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lợi 1, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563859100

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thọ

 • Mã bưu điện: 592880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Chánh Trực, Xã Mỹ Thọ, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563859604

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phong

 • Mã bưu điện: 592910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phong
 • Địa chỉ: Thôn Văn Trường, Xã Mỹ Phong, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563858493

Bưu điện văn hóa xã Mỹ An

 • Mã bưu điện: 592900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ An
 • Địa chỉ: Thôn Chánh Giáo, Xã Mỹ An, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563857256

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lợi

 • Mã bưu điện: 592930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lợi
 • Địa chỉ: Thôn Phú Ninh Đông, Xã Mỹ Lợi, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563858947

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thắng

 • Mã bưu điện: 592940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thắng
 • Địa chỉ: Thôn 8 Tây, Xã Mỹ Thắng, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563557227

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Châu

 • Mã bưu điện: 592950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Châu
 • Địa chỉ: Thôn Vạn An, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563858434

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đức

 • Mã bưu điện: 592970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đức
 • Địa chỉ: Thôn An Giang, Xã Mỹ Đức, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563558295

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa

 • Mã bưu điện: 593020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa
 • Địa chỉ: Thôn An Lạc, Xã Mỹ Hoà, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563855010

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Trinh

 • Mã bưu điện: 592980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Trinh
 • Địa chỉ: Thôn Trung Hội, Xã Mỹ Trinh, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563776217

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lộc

 • Mã bưu điện: 593000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lộc
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lộc, Xã Mỹ Lộc, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563858494

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp

 • Mã bưu điện: 593030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Đại Thuận, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563856463

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Tài

 • Mã bưu điện: 593060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Tài
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú 3, Xã Mỹ Tài, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563856015

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Cát

 • Mã bưu điện: 593080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Cát
 • Địa chỉ: Thôn Trinh Long Khánh, Xã Mỹ Cát, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563657174

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Chánh Tây

 • Mã bưu điện: 593090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Chánh Tây
 • Địa chỉ: Thôn Trung Thuận, Xã Mỹ Chánh Tây, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: 02563759319

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 592818
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Thôn Trà Quang Nam, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Phù Mỹ

 • Mã bưu điện: 592828
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phù Mỹ
 • Địa chỉ: Đường Quang Trung, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ
 • Điện thoại: