Đại lý bưu điện Số 39

  • Mã bưu điện: 651170
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 39
  • Địa chỉ: Sô´241, Đường 2/4 Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 818772