Đại lý bưu điện Số 23

  • Mã bưu điện: 652281
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 23
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Số 9, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 885511