Bưu điện văn phòng VP BĐ Tỉnh

  • Mã bưu điện: 411065
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐ Tỉnh
  • Địa chỉ: Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273730075