Bưu điện văn hóa xã Thụy Hải

  • Mã bưu điện: 412820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Hải
  • Địa chỉ: Thôn Quang Lang Đông, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0834869184