Bưu điện văn phòng Văn Phòng-BĐ tỉnh Tây Ninh

  • Mã bưu điện: 841344
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ tỉnh Tây Ninh
  • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763821150