Bưu điện văn hóa xã Y Tịch

  • Mã bưu điện: 245899
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Y Tịch
  • Địa chỉ: Thôn Giáp Thượng 2, Xã Y Tịch, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053821998