Bưu điện văn hóa xã Y Sơn

  • Mã bưu điện: 296300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Y Sơn
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Y Sơn, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 837401