Bưu điện văn hóa xã Võ Lao

  • Mã bưu điện: 295830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Võ Lao
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 885184