Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung

  • Mã bưu điện: 651730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung
  • Địa chỉ: Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583892552