Đại lý bưu điện Số 89

  • Mã bưu điện: 651173
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 89
  • Địa chỉ: Sô´17, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 543413