Bưu điện văn hóa xã Văn Nho

  • Mã bưu điện: 448330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Nho
  • Địa chỉ: Làng Pọng Tớ, Xã Văn Nho, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 01253690698